Осъждане на кръвосмешението (инцеста): законите в България, Европа и САЩ

Повечето европейски държави, включително България, забраняват кръвосмешението

Инцестът или кръвосмешението може да се дефинира като сексуални отношения между членове на семейството или близки роднини. Обикновено инцестът включва секс между хора в родствена връзка (кръвно родство) или такива, които са свързани чрез друг вид родство – напр. осиновяване, но обхванати от инцеста могат да бъдат и други правни връзки – например приемните семейства.

Законодателство в САЩ

Като цяло, в САЩ законите за инцеста забраняват интимните отношения между деца и родители, братя и сестри, внуци и баби и дядовци. В някои щати се забраняват и отношенията между лели, чичовци, племенници, племеннички и братовчеди. Законите варират по отношение на полу- и доведените роднини и осиновените роднини. В повечето щати вторите и третите братовчеди по принцип могат да сключват брак.

В някои щати законите за инцест са ограничени до хетеросексуални сексуални отношения. Например в Джорджия кръвосмешението се определя като сексуален контакт между бащи и дъщери и майки и синове, включително доведени деца; братя и сестри и полубратя; баби и дядовци и внуци; лели и племенници; чичовци и племенници.

В Северна Дакота кръвосмешението включва не само сексуална активност, но и брак или съжителство между първи братовчеди, както и хора, които са в по-близко родство от първите братовчеди, независимо дали са пълни или полуроднини.

Почти всички щати криминализират кръвосмешението между възрастни. Но има и изключения – през 1989 г. Роуд Айлънд отменя своя закон за инцест при пълнолетни лица, а законът на Ню Джърси не налага наказателни санкции за инцест, когато и двете страни са пълнолетни лица, въпреки че браковете между пълнолетни лица, които са роднини, и в двата щата все още са забранени. Други щати също забраняват браковете между роднини, освен че налагат наказателни санкции за инцест.

Инцестът при възрастни не е много разпространен, но изключително много деца стават негови жертви като на тази тема ще се спрем и по-нататък. Във всички щати сексуалният контакт с дете под възрастта за съгласие (обикновено между 16 и 18 години) е форма на сексуално насилие над дете. До навършване на възрастта на съгласие всяко сексуално поведение спрямо дете – включително инцеста – се счита за насилствено сексуално престъпление.

В някои щати инцестът се наказва по-строго, отколкото другите сексуални престъпления срещу деца. Така че, въпреки че е незаконно всеки да извършва сексуални действия с млади момчета в юношеска възраст, хората, които правят това със собствените си внуци, са изправени пред по-дълги срокове затвор. Разбира се, хората, които извършват сексуални действия (различни от половото сношение) със сила или без съгласието на другото лице, също могат да бъдат обвинени и осъдени за сексуално насилие или заплашване.

В някои щати сексуалните отношения „по взаимно съгласие“ между по-големи тийнейджъри и свързани с тях възрастни роднини са форма на престъплението „изнасилване на дете“. В такъв щат интимна връзка между 17-годишно момиче и нейния по-голям полубрат, например, може да се счита за изнасилване, въпреки че сексуална връзка между момичето и несвързан с него мъж не би била преследвана от закона. В тези щати определящият факт е роднинската връзка между двете лица. Няма значение дали жертвата се е съгласила или дори е продължила интимната връзка. В някои щати сексът с тийнейджърка е незаконен и ако сексуалният акт се извършва между двама души в едно домакинство, независимо дали са роднини или не.

Инцестът между възрастни е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от 5 години до доживотен затвор в зависимост от законодателството на щата. Инцестът срещу деца се наказва също толкова строго, ако не и по-строго, както и другите случаи на сексуално насилие над деца, обикновено с дълги срокове затвор или доживотен затвор. В някои щати хората, осъдени за сексуални престъпления, могат да бъдат настанени и в психиатрични клиники, ако представляват опасност за околните.

Въпреки че законите в отделните щати варират, хората, осъдени за инцест, е възможно да бъдат принудително регистрирани като извършители на сексуални престъпления. Почти всички сексуални престъпления срещу деца са свързани с такава регистрация.

Закони в Европа

Обръщайки се към Европа може да се каже, че повечето европейски страни забраняват кръвосмешението.

Сексът по взаимно съгласие между братя и сестри е криминално престъпление в повечето държави от Европа, включително Обединеното кралство, но има държави, които разрешават инцеста между пълнолетни братя и сестри по взаимно съгласие – това са Франция, Испания и Португалия.

В Австрия, Чешката република и Дания кръвосмешението между предци и потомци по права линия и между пълноправни братя и сестри е забранено. То се наказва с различни по размер наказания – от до 2 до 3 или до 6 години лишаване от свобода.

В Естония сексуалният контакт или извършването на друго действие от сексуален характер от родител, лице с родителски права или баба и дядо с дете или внуче се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Във Финландия сексуалните действия между пълноправен брат или сестра (но не и полубрат или сестра), прародител или потомък се наказват с глоба или до две години затвор за „сексуално действие между близки роднини“. Не се наказва обаче лице, което е било под 18 години, когато е извършило сексуален акт с родител или баба и дядо, или ако лицето е било принудено или незаконно убедено да извърши сексуалния акт. Законът за брака определя, че бракът между нечий пълноправен брат, полубрат, полусестра, прародител или потомък е забранен.

Наказателният кодекс от 1810 г., обнародван от Наполеон I и приет в по-голямата част от Европа, отменя законите за кръвосмешението във Франция, Белгия и Люксембург.

През 2010 г. Франция възстановява законите срещу кръвосмешението. От 10 февруари 2010 г. до 17 септември 2011 г. изнасилването и сексуалното посегателство се класифицират като кръвосмешение, когато са извършени „в рамките на семейството върху непълнолетно лице от възходящ, брат, сестра или друго лице, включително съжител на член на семейството, който има юридическа или фактическа власт над жертвата“.

Впоследствие в определението за кръвосмешение има множество промени. На 16 септември 2011 г. Конституционният съвет отменя член 222-31-1 от Наказателния кодекс, като заявява, че ако е възможно законодателят да въведе конкретна наказателноправна квалификация за обозначаване на кръвосмесителните сексуални действия, той не може, без да пренебрегне принципа на законност на престъпленията и наказанията, да се въздържи от точното посочване на лицата, които трябва да се считат по смисъла на тази квалификация за членове на семейството. Наказуемостта на инцеста отново е възстановена през 2016 г.

В Германия кръвосмешението се дефинира законово като вагинален полов акт между предци и потомци по права линия (родители, баби и дядовци, прабаби и техните деца, внуци, правнуци) и между пълни и полубратя и сестри (поради тази дефиниция кръвосмешението между лица от един и същи пол не се наказва). Наказанието е глоба или до 3 години затвор. Кръвосмешението между роднини, които са непълнолетни (под 18 години) към момента на извършване на престъплението, не се наказва, но остава престъпление, поради което подпомагането на кръвосмешение между роднини непълнолетни се наказва.

По отношение на брака се прилагат същите правила и се забранява бракът между гореспоменатите роднини. Браковете между братя и сестри по осиновяване също са забранени. Наказателната отговорност за кръвосмешение между пълнолетни лица по взаимно съгласие е предмет на спорове между германските граждани и политици. По делото на Патрик Щубинг през 2008 г. Федералният конституционен съд постановява, че криминализирането на кръвосмешението е конституционно в съотношение 7:1 гласа, като един съдия е с особено мнение.

Член 345 от гръцкия Наказателен кодекс забранява кръвосмесителните отношения между роднини по възходяща и низходяща линия, както и между полубратя и сестри, и налага (1) за възходящия роднина (например баща, чичо, дядо и други): най-малко 10 години лишаване от свобода, ако роднината по низходяща линия е на възраст под 15 години, лишаване от свобода, ако е на 15, но не е на 18 години, и най-много 2 години лишаване от свобода, ако е на 18 години и повече; (2) за роднина по низходяща линия (например дете, племенник и т.н.) най-много 2 години лишаване от свобода; (3) за полу- или пълни братя и сестри най-много 2 години лишаване от свобода.

В член 345, параграф 2 от Наказателния кодекс също така се посочва, че ако низходящият роднина и полу- или пълните братя и сестри са на възраст под 18 години, те могат да бъдат освободени от всякакви обвинения.

Също така, член 1357 от гръцкия Граждански кодекс забранява брака на роднини по пряка кръвна линия в цялост и до четири степени на родство по вторична кръвна линия (например можете да се ожените за първия братовчед на майка си/баща си, но не и за първия си братовчед). Член 1358 от Гръцкия граждански кодекс също забранява брака на роднини по права линия изцяло по пряка линия и до третата степен на второстепенната кръвна линия.

В Исландия, Наказателният кодекс забранява кръвосмесителните отношения между роднини по възходяща и низходяща линия, както и между полубратя и сестри, като (1) налага за възходящия роднина (например баща, чичо, дядо и др. ): лишаване от свобода до максимум 12 години, ако низходящият роднина е на възраст между 15 и 17 години, лишаване от свобода до максимум 8 години, ако е на 18 години и повече; (2) за полубратя и сестри – лишаване от свобода до максимум 4 години – ако полубратът или сестрата са под 18 години, те могат да бъдат освободени от всякакви обвинения.

Кръвосмешението е престъпление и в Република Ирландия, по силата на Закона за наказание на кръвосмешението от 1908 г., който е отпреди създаването на държавата. Незаконно е мъж да има сексуален контакт със своята внучка, майка, дъщеря, сестра или полусестра; а жена (над шестнадесетгодишна възраст) – със своя дядо, баща, син, брат или полубрат. Законът не се отнася до други семейни отношения (като внук-баба) или отношения между лица от един и същи пол.

Преди изменението на Закона от 1908 г. през 2019 г., кръвосмешението се наказва с лишаване от свобода до 7 години за жена и доживотен затвор за мъж. Законът за изменение на Наказателното право (сексуални престъпления) от 2019 г. изменя Закона от 1908 г., като предвижда максимален срок от 10 години лишаване от свобода както за мъжете, така и за жените.

Италия е особен случай, тъй като инцестът там е незаконен, само ако предизвиква обществен скандал, съгласно член 564 от Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години – само по-възрастния, ако другият е бил непълнолетен.

В Латвия инцестът не е инкриминиран, освен като част от общата защита на подрастващите от сексуално насилие.

В Литва наказателният кодекс на Литва не предвижда изрично наказателна санкция за кръвосмешение между възрастни, но все пак постановява, че „Баща, майка, настойник, попечител или друг законен представител на дете, или лице, притежаващо законови правомощия по отношение на малолетно или непълнолетно лице, което е осъществило полов акт или по друг начин е удовлетворило сексуалните си желания с това малолетно или непълнолетно лице, при липса на признаците на изнасилване, сексуално посегателство или сексуално насилие, се наказва с глоба или с лишаване от свобода, или с арест, или с лишаване от свобода за срок до шест години.“ По този начин законът изрично предвижда наказателна отговорност за кръвосмешение между родител и дете или за лица със сходно положение.

В Нидерландия е разрешен инцест по взаимно съгласие между пълнолетни лица. Забранен е бракът между предци и потомци или между братя и сестри, въпреки че министърът на правосъдието може да предостави дерогация в случай на осиновяване на братя и сестри. Бракът между кръвни роднини от трета и четвърта степен е възможен, но изисква и двамата партньори да подпишат декларация за съгласие.
В Норвегия инцестът е незаконен и се определя като сношение между предци и потомци, братя и сестри и дори доведени роднини. Това деяние се наказва с до 5 години затвор.

В Полша кръвосмешението се определя в член 201 от Наказателния кодекс като сексуално сношение с прародител, потомък, настойник, подопечен, брат или сестра и се наказва със затвор за не по-малко от 3 месеца и не повече от 5 години.

В Португалия кръвосмешението не е изрично забранено от португалското законодателство.

В Румъния инцестът се определя в Наказателния кодекс като „сексуални отношения по взаимно съгласие между роднини по права линия или между братя и сестри“ и се наказва с лишаване от свобода от една година до 5 години.

В Русия сексуалните отношения по взаимно съгласие между пълнолетни лица, включително кръвосмешението, не са престъпление. Въпреки това, съгласно Семейния кодекс на Русия, лица, които са роднини по права линия, братя и сестри, полубратя и сестри, както и доведени и заварени деца, не могат да сключват брак.

Кръвосмешението в Словения не е наказателно забранено, освен ако едното лице не е непълнолетно. Лице, което има сексуални отношения с непълнолетно лице, което е в кръвна връзка, се наказва с 2 години затвор.

Инцестът по взаимно съгласие между пълнолетни лица е законен в Испания.

Кръвосмешението с низходящ или пълен брат и сестра е забранено със закон в Швеция. Полубратя и сестри могат да сключват брак, но за това се изисква специално одобрение от правителството.

Член 213 от швейцарския Наказателен кодекс забранява кръвосмешението. Сношението между братя и сестри или други лица, свързани с кръв по пряка линия, се наказва с лишаване от свобода до 3 години. През 2010 г. федералното правителство на Швейцария предлага тази забрана да бъде отменена с аргумента, че в малкото случаи, в които лица са осъдени за кръвосмешение (три от 1984 г. насам), са извършени и други сексуални престъпления като сексуално насилие над деца.

Законодателството по отношение на сексуалните престъпления в Обединеното кралство е децентрализирано. В Англия и Уелс престъплението е в разрез със Закона за сексуалните престъпления от 2003 г., който на практика заменя престъплението инцест с две нови по-широки групи престъпления: семейни сексуални престъпления с деца (раздели 25-29) и секс с възрастен роднина (раздели 64-65).

Наказанието за секс между пълнолетни лица, съзнателно свързани по гореспоменатите начини чрез проникване, се наказва с лишаване от свобода за максимален срок, който не надвишава 2 г. Докато за сексуални действия с дете, член на семейството, може да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок, който не надвишава 14 г. Тези закони имат за цел да защитят правата на хората, така че да се избегне потенциално нарушение. Тези закони поставят извън закона сексуалните отношения по взаимно съгласие между членове на семейството, дори ако те са напълно готови и са наясно с потенциалните последици.

В Северна Ирландия подобни престъпления са посочени в Наредбата за сексуалните престъпления. В Шотландия престъплението е криминализирано със Закона за наказателното право от 1995 г., чиито разпоредби на практика заместват Закона за кръвосмешението и свързаните с него престъпления от 1986 г. Преди Закона от 1986 г. законът се основава на Закона за кръвосмешението от 1567 г., който включва в шотландското наказателно право глава 18 от Книга Левит, за която стана въпрос по-горе.

Инцестът в българското законодателство

В България инцестът е също криминализиран с разпоредбите на чл. 154 НК, който гласи следното „съвкупление между възходящи и низходящи, между братя и сестри и между осиновители и осиновени се наказва с лишаване от свобода до три години“.

Лицата, участващи в престъпното съвкупление, се намират в близка родствена връзка: по права линия без ограничения в степените; по съребрена линия до втора степен (между братя и сестри); между осиновители и осиновени. От обективна страна това е един от вариантите на особена задружна престъпна дейност – обособява се в особената част на закона, а не сред основните форми на съучастие и е пример за т.нар. „необходимо съучастие“.

Както се вижда в текста на член 154 от НК, липсва изрична уговорка за пола, както е в член 152 от НК – член 152 определя съставите на престъплението „изнасилване“ (като уточнение – пострадал от това престъпление може да е само лице от женски пол, т.е. българският НК не дава изрична защита на пострадало лице от мъжки пол – на практика когато пострадал от това престъпление е лице от мъжки пол, съдът прибягва до квалификация по други състави като съвкупност от престъпления – от принуда и хулиганство или от телесна повреда и хулиганство, за да се постигне справедливо наказание).

Следва да се подчертае, че лицето отговаря за кръвосмешение, ако няма основание да отговаря за изнасилване. Ако единият от извършителите не е навършил 14-годишна възраст, няма да има кръвосмешение, а престъпно съвкупление при условията на член 151 (1) от НК – престъпно съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст – изпълнителното деяние тук се изразява в самото осъществяване на съвкуплението, тъй като има забрана за осъществяване на това деяние с лице от тази категория (малолетно лице).

По този начин по-скоро се подчертава, че при престъплението по член 151 от НК съвкуплението е със съгласието на пострадалия. При липса на съгласие отново квалификацията би била по член 152 от НК (изнасилване).


Редакционна бележка: Статията ни „По пътя към Утопията: първото узаконяване на инцеста“ от 20 април 2021 г. предизвика лавина от коментари, въпроси и полемика относно законите по света, осъждащи кръвосмешението. По този повод се обърнахме към адв. Борис Ляков, който беше така любезен да разясни тази противоречива тема за читателите на Novetika.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Свързани статии

Back to top button